STADGAR FÖR FÖRENINGEN GOURMETTIPPARNA

   

§1.

Föreningens affärsidé är att genom insatser i spel- och dob­bel­verksamheter hos aktörer verksamma i Sverige under en tidsut­dräkt, vilken omfattar lämp­ligt antal perioder om vardera lika många veckor som det finns med­lemmar, ackumulera ett kapital som vid tidsutdräktens slut skall spenderas till båtnad för förening­ens alla medlemmar.

 

 

§2A.

För varje spelvecka skall spenderas ett belopp som är fast­ställt till 100 kronor per medlem, med en avvikelse uppåt eller ned­åt på maximalt 10%, på valfritt spel (tips, lotto, V75 etc) som ger pen­ning­vinster. För denna aktivitet, som nedan be­nämns sys­temet, roter­as ansvaret varje vecka mellan med­lemmarna. Det är tillåtet att in­lämna dyrare system, men den systemansvarige gottgörs endast för kost­naden upp till den övre beloppsgränsen, och hela vinsten till­fall­er ändock föreningen. En spelvecka är lika med en kalendervecka (måndag - sön­dag). Uppgif­ten fullgöres genom att inlämna och bekosta nämnda system. Det är till­låtet att byta vecka med annan medlem. Det är också tillåtet för fle­ra med­lemmar med ansvar för konsekutiva veckor att gå sam­man om ett i motsvarande mån större system. Maxi­malt antal veckor som får sam­man­slås på detta vis är lika med anta­let medlemmar. Så­lunda sam­manslagna system förs i sin helhet till den period som de börjar. Sys­tem­utfal­let skall vara känt under den eller de spel­veckor sys­temet avser eller den därpå följande kalen­der­veck­an.

 

 

§2B.

Det åligger veckoansvarig att sprida upplysning till förening­ens samtliga medlem­mar om sät­tet på vil­ket systemerings­skyldig­heten full­gjorts, dvs antingen det inlämnade systemets utse­ende, att vecko­ansvaret bytts med annan medlem eller att spelet inte­gre­rats med kommande vecka enligt ovan. Meddelandet skall innehålla allt som erfordras utöver allmänt till­gäng­lig information, t ex rätt­nings­mal­lar på internet, för att kunna rätta systemet och därmed få kännedom om utfallet samt storleken av eventuell vinst. Detta skall ske via e-post till den eller de adresser som respek­tive medlem medde­lat före­ning­en. Upplys­ning skall meddelas i så god tid att den under nor­mala förhål­landen finns hos alla med­lem­mar före utgången av den kalen­der­vecka man ansvarar för, dock senast före spelets början. Skulle med­lem en viss vecka vilja ha med­delandet på annat sätt måste han själv över­ens­komma detta med vecko­ansva­rig. Inte­rimistiskt till­låts personligt över­lämnande, muntligt eller text­med­delande till tele­fon, mobil­telefon eller telefonsvarare under förut­sättning att meddelandet når alla med­lem­mar i tid enligt ovan och att det också skickas per e-post sna­rast möjligt.

 

 

§3.

Snarast efter varje periods slut sammanräknar kassören de avgift­er som med­lem­marna har att betala till föreningens bankkonto en­ligt bilaga, och utsänder sammanställningen via e-post till alla medlem­mar. För pe­riod då detta ut­skick gjorts senast den 10 i må­naden skall betalning vara bok­förd på före­ningens konto se­nast sis­ta bank­dagen i sam­ma kalen­der­måna­d; för period med senare ut­skick gäl­ler sista bank­dagen i påföljande kalen­der­månad.

 

 

§4.

Följande delposter, som alla beräknas för varje vecka, kan ingå i en periods avgifter. Avgifterna utgår strikt enligt nedan. Sty­rel­sen äger dock bevilja nedsättning av eller befrielse från straff­­av­gift vid plötsligt inträffad oförutsedd händelse som omöj­liggjort medlems fullgörande av sina skyldigheter gentemot fö­reningen.

 

Startavgift: 50 kr.

 

Insats: Medlemmens del i systemet avrundad till närmast högre kron­tal.

 

Straffavgifter:

 
A. Om system medlem ålagts att ansvara för ej inlämnats eller ej meddelats utgår som straffavgift 1,7% av aktuellt prisbasbelopp. Detta gäller även då meddelande om tilltänkt integration med
kommande veckor ej lämnats i tid.
B.  Om systemet meddelats för sent eller meddelats felaktigt, samt vid andra brott mot § 2 utgår som straffavgift 0,4% av aktuellt prisbasbelopp. Med felaktigt meddelat avses antingen att i
meddelandet angivna uppgifter nödvändiga för systemrättning (matchnummer, tipstecken, hästar, datum etc) saknas eller inte är desamma som verkligen inlämnats eller att angivna uppgifter misstämmer inbördes så att oklarhet om systemets utseende därför råder.
C.  Om full betalning för en viss period ej bokförs i tid, enligt § 3, debiteras en förseningsavgift på 0,4% av aktuellt prisbasbelopp. Observera att det är bokföringsdatum på föreningens bankkonto som gäller.

 

 

§5.

Samtliga utdelningar för en omgång från systemet sammanlägges och divideras med antalet medlemmar. Om den sålunda erhållna vinsten per medlem och spelvecka understiger 1/10 prisbasbelopp går hela vins­ten till föreningens bankkonto; är den större går nämnda be­lopp till sparkontot och resterande summa utdelas med lika belopp till varje medlem, antingen kontant eller genom avdrag från nästa peri­ods in­betalning. Erhållen utdelning skall inbetalas senast den för­fallodag som gäller för den period under vilken utdelning­en fanns tillgänglig för lyftande.

 

 

§6.

Ny medlem kan antagas efter godkännande på styrelsemöte enligt § 9. Beslutet måste stödjas av samtliga tidigare medlemmar. Den nye med­lem­men skall därvid till föreningen inbetala en summa lika stor som föreningens behållning delat med antal medlemmar, med hänsyn tagen till skulder och tillgodohavanden.

 

 

§7.

Till medlem som utträder ur föreningen utbetalas en summa lika stor som föreningens behållning delat med antal medlemmar, med hänsyn tagen till skulder och tillgodohavanden. Styrelsen har rätt (men icke skyldighet) att i samförstånd med med­lem som på grund av sär­skilda skäl ej kan närvara vid GT-evene­mang kontant utbetala vad vederbörande ej utnyttjat under evene­manget i fråga.

 

 

§8.

Alla beslut gällande föreningen, så även stadgeändringar, skall på styrelsemöte enligt § 9 godkännas av mer än hälften av medlem­marna.

 

 

§9.

Ordföranden skall ansvara för att minst ett styrelsemöte avhålles före april månads utgång varje år. Möte skall vara utlyst minst sju dagar i för­väg. Alternativt kan möte avhållas spontant om samtliga med­lemmar är samlade och samtycker till detta. Vidare kan styrelse­möte avhål­las i samband med annat GT-möte till vilket kallelse skett senast sju dagar i förväg. Vid försummelse i detta avseende skall ordfö­randens ställning i föreningen allvarligt diskuteras i styrels­en. Handskrivna motioner behandlas ej. Sty­rel­sen skall uppmuntra till regelbundna möten för alla medlemmar.

 

 

   

GT STYRELSE  

Ordförande

Roger Engefelt

 

 

Revisor

Ulrik Hammarström

Revisor suppl

Jan Ternhag

 

 

Sekreterare

Arne Persson

 

 

Kassör

Curt Olof Bodman

Kassör suppl

Björn Johansson 

 

GT BANKKONTO  

SEB 5392
106 40 Stockholm 

Riddarplatsen 35, Jakobsberg 

Telefon   0771-365 365
Bankgiro  636-0010
Föreningskonto nummer  5392-29 328 27 

Vid inbetalning till föreningens konto över bankgiro sättes beloppet in på ovanstående bankgironummer. I fältet för meddelande till betalnings­mot­ta­garen anges att beloppet skall sättas in på ovanstående förenings­konto.

 

 

upd 2019-02-17